Yokohama Zenkoji Scholarship Foundation
for International Buddhist Study

@Top@ @Prospectus@ @Rules@ @Bylaws@ @Applications@ @Recipients@

The Prospectus of Yokohama Zenkouji Scholarship Foundation For International Buddhist Study


Starting from zero.
It has been 44 years past since founding of the Zenkoii Temple by Daien Bushi Daiosho.
He established "The Yokohama Zenkoji Scholarship Foundation for International Buddhist Study" in 1984, with commemorate of 15 years of founding the Zenkoii Temple when he realised that basic of the management of the temple has been established.


At the time he said as; "Today we are in the "cosmic. age" in which people can live and travel around the world compact in time and space and in which some people live in the midst of worries, despair and even crisis.
There has never been a greater need for the teaching of Shakyamuni Buddha in the tragic modern society.
Although Japan is a major Buddhist country, its Buddhist organizations lack any formal infrastructure to meet the urgent need to fully propagate the Buddhist teachings and practices among people of all walks of life.
It is sinful when only recognizing of Japan in the world, Buddhism in Japan, Buddhism and myself, and my existence. I questioned myself what was my faith at the time of establishing the temple.
I acknowledged that the world criticism for Japanese Buddhism as lack of social participation, contribution, practicalness. And under the protection of Buddha, I confessed and reconsidered my mission and responsibility.
Process to the establishment of the Foundation, as the temple is only a small one in Yokohama and there are limitation for a person can be done, therefore could not expect a big result from it. It was necessary to ask advice of many experts and received supports and donations.
I was once drrven to own faith and had colnpleted Sodou-ango at Daihonzan Eiheiji Temple, pilgrimage around Japan for worshipping Buddha's ashes, then went to India the origin of the Buddhism for circuit pilgrimage, and had completed Kujun-ango as a sthavira Buddhist priest.
Furthermore, I worked at the Zen Center in Los Angeles for two years as a Buddhist missionary for teaching Zen meditation.
I have constantly strived to drive the Dharma Wheel forward in my conviction to find the right way. My Buddhist convic.tions and practices have forged my determination to establish a Foundation for Buddhist International Studies"


Thereafter until now, the Foundation sent or hosted in total of 124 scholarship fellows abroad or to Japan.
Now these fellows are around the globe and working worldwide.

For those who wish to apply, nationality / religion / religious sect / sex is not a matter for the qualification. We seek for a person who has global point of view to contribute to the world through Buddhist doctrine, prosperity of the Buddhism, and world peace.


June 1st 2013

Religious Corporation. Seijuzan Zenkoji
Chife Priest
Hakushi Kuroda


Purposes

Fifteen years have past since the founding of the Zenkoji Temple in Yokohama. Starting from scratch, I have come to where we are today thanks to the providence of the Buddha Dharma. We are deeply grateful for the blessing and protection of the Buddha and for the generous support of our Buddhist friends.
@@@@@ The goal of my religious life has been to return to the true teachings of Buddha with the help of the founder of our sect. My convictions have took me to pilgrimages throughout Japan and to the holy places in India and Nepal, to Thailand for study, and to the United States of America for propagate the practice of zazen. I have constantly strived to drive the Dharma Wheel forward in my conviction to find the right way. My Buddhist convictions and practices have forged my determination to establish a foundation for Buddhist international studies.
@@@@@ Today we are in the gcosmic ageh in which the people can live and travel in the world compact in time and space, and in which some people live in the midst of worries, despair and even crisis. There has never been a greater need for the teaching of Shakyamuni Buddha in the tragic modern society.
@@@@@ Although Japan is a major Buddhist country, its Buddhist organizations lack any formal infrastructure to meet the urgent need to fully propagate the Buddhist teachings and practices among the people of all walks of life. I have been keenly aware of the need of providing opportunities for young priests to live and study abroad and to acquire wider views of the global community.
@@@@@ On the occasion of the fifteenth anniversary of the founding of the Zenkoji Temple, I resolved to repay to Buddhist priests the benefits that we all have received by establishing a Scholarship Foundation and provide an opportunity of studying abroad. May the foundation and its operations promote Buddhism, world peace and prosperity for many years to come.

January 15, 1984

Takeshi D. Kuroda


A Change of the Foundationfs Name

As stated in its objectives, the Foundation strives primarily to support Japanese priests who wished to study and practice Buddhism abroad. However, in the light of a large number of foreign priests eager to study in Japan, we feel it appropriate to expand the scope of the foundationfs scholarship programs to accommodate new demands and to rename its organization. Furthermore, there was a tendency for many people to get confused between our Zenkoji Temple and other temples of the same name when they refer to our Scholarship Foundation.
@@@@@ Therefore, we have decided to change the name of the Foundation to the Yokohama Zenkoji Scholarship Foundation for International Buddhist Study. All rules, bylaws, and other related regulations of the Scholarship Foundation would also adopt this new designation.

‚r‚…‚‰‚Š‚•‚š‚‚Ž@‚y‚…‚Ž‚‹‚‚Š‚‰

ZENKOUJI 1-12-9 Hinochuo, kounan-ku, Yokohama, 234-0053 Japan
Phone:045 (845) 1371
Fax:045 (846) 2000


EmailF info@zenkouji.net@ URLF http://www.zenkouji.net

Back to Top


@Top@ @Purposes@ @Rules@ @Bylaws@ @Applications@ @Recipients@

 
All content on this site is © Copyright 2004 Yokohama Zenkouji Temple.   Contact Webmaster